امروز
دروس ارائه شده نیمسال دوم 93/94

دروس ارائه شده کلیه گروه ها

روانشناسی اسلامی ارشد مهندسی قدرت ارشد میکروبیولوژی
گروه روانشناسی گروه برق دروس عمومی
گروه حسابداری دروس علوم پایه و پیشنیاز دانشگاهی گروه معارف اسلامی
کارشناسی میکروبیولوژی گروه کامپیوتر  
طراحی شهری گروه معماری  

دروس پیشنهادی گروه روانشناسی

                 در

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 
ترم اول ترم دوم
ورودمهر93
ترم سوم
ورودبهمن92
ترم چهارم
ورودمهر92
ترم پنجم
ورودبهمن91
ترم ششم
ورودمهر91
ترم هفتم
ورودبهمن90
روانشناسی پیشنیاز مباحث اساسی در روانشناسی2 روانشناسی رشد1 روانشناسی رشد2 روانشناسی شخصیت آسیب شناسی روانی2 بهداشت روانی
روانشناسی عمومی1 آمار استنباطی متون1 نگرشها و تغییرآن آسیب شناسی روانی1 ارزشیابی شخصیت سمینار
فیزیولوژی عمومی روانشناسی ازدیدگاه دانشمندان مسلمان روانشناسی اجتماعی روش تحقیق روانشناسی مرضی کودک روانشناسی تجربی اختلالات یادگیری
آمار توصیفی روانشناسی تحولی1 احساس و ادراک روانشناسی جنایی روانشناسی کودکان تیزهوش روش تحقیق روانشناسی تفاوتهای فردی
اعتیاد روانشناسی دین روانشناسی تربیتی روانشناسی تجربی روانشناسی یادگیری روانشناسی هوش و سنجش آن روانسنجی
ریاضی پیشنیاز آموزه های روانشناختی در حدیث انگیزش و هیجان   نوروسیکولوژی تاریخچه و مکاتب روانشناسی  
فلسفه روانشناسی صنعتی وسازمانی کلیات فلسفه   تفکر و زبان    
  فلسفه علم روانشناسی