امروز

آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

نائین- میدان مدرس - بلوار دکتر حسین فاطمی - صندوق پستی 136- کد پستی 8391965931
آدرس های پست الکترونیک بخش های مختلف

 ریاست دانشگاه

 riasat@naeiniau.ac.ir

 معاونت دانشگاه

  mr-yousefi@iaun.ac.ir


 
 
تعداد بازديد : 38862