نقشه سايت        EN   FA 
امروز

         آيين نامه انضباطي ومقررات اسکان درخوابگاههای دانشگاه آزاداسلامی واحد نایین

 
دانشگاه و دانشجو, محورتوسعه محسوب مي شوند و خوابگاه دانشجويي به عنوان خانه دوم دانشجو,اهميت ويژه اي درحفظ آرامش روحي وفکري,اعتلاي شخصيت وارتقاي کيفيت تحصيلي دانشجويان دارد.به منظور تسهيل و بهبود کيفيت زندگي درمجتمع هاي خوابگاهي, ضرورت تدوين مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف براي رعايت حقوق فردي وجمعي, ارزش گذاري به شان و مقام,تامين امنيت و قانونمند نمودن سکونت دانشجويان اجتناب ناپذيراست.
 
ماده 1 -
خوابگاه دانشجويي,محدوده اي ازفضاي دانشگاه است که براي سکونت وآرامش وتامين بهداشت رواني دانشجويان به همراه بهره مندي ازسايرامکانات فرهنگي ورفاهي همچون فعاليتهاي فرهنگي ,فوق برنامه ,تربيت بدني  ,مشاوره وراهنمايي,تغذيه وبهداشت ودرمان درحدمقررات درنظر گرفته شده است.
 
ماده2 -
تماميآداب ,رسوم ,سنن وعقايدافراددراين مکان محترم است ولي هرآنچه دانشجودرداخل وخارج ازاطاق خودرفتارمينمايد,مي بايست درمحدوده قوانين جاري درمحيطهاي دانشگاهي وحدوعرف و شرع مقدس اسلام باشد.ساکنين خوابگاه ملزم به رعايت مقررات زندگي اجتماعي درداخل وخارج ازاطاق خودومحوطه عمومي خوابگاه مي باشد.
 
ماده3 - دانشجويان موظفنددرابتداي هرترم بامراجعه به اموردانشجويي وارائه تصوير برگ انتخاب واحد نسبت به دريافت ,تجديدوتمديدکارت سکونت خوداقدام نمايد.
 
ماده 4 –
دانشجوی میهمان وانتقالی از اولویت استفاده از خوابگاه برخوردار نمی باشند درصورت وجود ظرفیت خالی درخوابگاه برای ایشان تصمیم گیری می شود .
 
ماده 5 –
دربدو امر دانشجو موظف است به منظور رعایت کلیه مقررات انضباطی خوابگاه وجبران خسارت وارده احتمالی ، به امور دانشجویی یا امور خوابگاهها ، تعهد کتبی بسپارد.
تبصره: خسارت وارده به اموال وتجهیزات توسط دانشجو می بایستی نقدأ به حساب دانشگاه واریز گردد. تعیین مبلغ خسارت از سوی مسئول امور خوابگاهها پیشنهاد می گردد.   

ماده 6 –دربدو ورودبه خوابگاه ، اتاق واثاثیه طبق صورتجلسه به دانشجویان تحویل داده  می شود درپایان هر نیمسال ویا هنگام تسویه حساب از دانشجو طبق فهرست تحویل داده شده دریافت خواهد شد و مسئولیت خسارت وارده به اتاق یا کسر اموال تحویلی به عهده شخص ویا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود . اموال تحویلی شامل اتاق –تخت –یخچال وکمد می باشند وجهت حفظ بهداشت سایر امکانات مثل پتو –ملحفه –بالش وتشک به عهده دانشجو میباشد.
 
ماده 7-
دانشجویانی که بعد از فراغت از تحصیل یا انصراف ویا اخراج از دانشگاه ودانشجوئیکه قطع ارتباط با آموزش دارند ومرخصی تحصیلی –تعلیق انضباطی حق استفاده از خوابگاه را ندارند .
 
ماده 8 –جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانش آموختگان با مجوز کتبی امور دانشجویی وامور خوابگاهها که به هر حال از 3 روز تجاوز نخواهد کرد می توانند از خوابگاه استفاده نمایند .
 
ماده 9 –
دانشجوحق تعویض ویا واگذاری اتاق مسکونی خودرا به دیگری حتی دانشجویان مقیم خوابگاه را ندارد . درموارد ضروری تعویض اتاق با اخذ مجوز کتبی از اموردانشجویی ویا امور خوابگاهها میسر خواهد بود .
 
ماده 10 –
دانشجو حق انتقال و نگهداری اشیاء ولوازم عمومی خوابگاه شامل تلویزیون –اتو - رایانه میز وصندلی ووسایل برقی پر مصرف رانزد خود ندارد.
 
ماده 11-
هرگونه تغییر یاتعویض قفل ویا تغییر وجابجایی اموال بدون اخذ مجوز از امور خوابگاهها ممنوع می باشد .
 
ماده 12 –
دانشجو به هیچ وجه حق دخالت درامور تاسیساتی نداشته درصورت بروز مشکل به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی می بایست مراتب را کتبأ به مسئول خوابگاه اعلام نماید تا اقدام لازم به عمل آید . مسئولیت عدم اعلام نیازمندی ها ویا دخالت مستقیم در امور تاسیسات در اتاقها که موجب ضایعات احتمالی جانی ومالی بشود، به عهده ساکنین آن اتاق می باشد .
 
ماده 13 –دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمام وسایل برقی وسامانه گرمایشی وسرمایشی اتاق خود را خاموش کنند . درصورت هرگونه بی مبالاتی، خسارت ناشی از آن بعهده دانشجو وساکنین آن اتاق می باشد .
 
ماده 14 –
سرپرستی خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی درقبال وسایل شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد ودانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود می باشد .
 
تبصره :
درصورت بروز سرقت دانشجو مراتب را کتبا به مسئول خوابگاه گزارش نماید تا برابر با ضوابط به موضوع رسیدگی گردد.
 
ماده 15 –
ساعت ورودوخروج مجاز درخوابگاه وبسته شدن درب ورودی خوابگاه در 6 ماهه اول ودوم سال بشرح ذیل می باشد.
                     

برادران

خواهران

شش ماهه اول

شش ماهه دوم

شش ماهه اول

شش ماهه دوم

ورود

ورود

ورود

ورود

21:30

19:30

20

18


تبصره:
1-   ورود به خوابگاه درزمانهای اضطراری مثل برگشت از مسافرت ومنزل ویا برگشت از اردوها با ارائه مدارک مثبته با نظر مسئول خوابگاه اقدام خواهد شد.

2-   سه مورد گزارش از سرپرست خوابگاهها مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده ورود وخروج ، موجب عدم احرازشرایط اقامت محسوب می شود ونسبت به ادامه حضور دانشجو درخوابگاه توسط امور دانشجویی وامور خوابگاهها تصمیم گیری خواهد شد .

ماده 16- استعمال دخانیات دراماکن دانشگاه، بویژه خوابگاه، بطور کلی ممنوع می باشد .

 
ماده 17 –
نگهداری وتوزیع ومصرف هرگونه مواد افیونی –مشروبات الکلی ومواد روان پریشی به طور کلی ممنوع می باشد . وبا متخلفین براساس آیین نامه ودستورالعمل های صادره از سوی کمیته انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد .
 
ماده 18 –درصورتیکه دانشجو درشروع هر نیمسال تحصیلی عذر موجه ظرف مدت دو هفته به خوابگاه مراجعه ننماید ومراتب را به مسئولین امور خوابگاهه اعلام نکند حق سکونت دانشجو درخوابگاه لغو می گردد.
 
ماده 19 –چنانچه دانشجو پس از دریافت فرم سکونت درخوابگاه وصدور کارت خوابگاه به دلایل مختلف از خوابگاه استفاده ننماید هزینه کامل بهره مندی از خوابگاه درطول نیمسال مربوطه طبق تعرفه برای او محاسبه می شود .
 
ماده 20-
درصورت مشاهده مشکوک سرپرست خوابگاه وامور دانشجویی با هماهنگی معاون دانشجویی وبا حضور نماینده حراست مجازند درصورت لزوم نسبت به بازدید اطاق وبازرسی از کمد –ساک –کیف وچمدان ولوازم شخصی دراطاق دانشجو اقدام نمایند .
 
ماده 21
- دانشجویان غیر ساکن در خوابگاه مجاز به اقامت در خوابگاه نیستند در مواقع ضروری با مجوز کتبی از امور خوابگاهها وارائه کارت شناسایی وکسب رضایت ساکنین اتاق اقامت در خوابگاه به مدت یک شب امکان پذیر می باشد .
 
ماده 22- درزمان ساعات غیرمجاز، دانشجو درهنگام ورود به خوابگاه وخروج از خوابگاه ملزم به ثبت ساعت ورود وخروج می باشد .
تبصره: مسئول خوابگاه موظف است درپایان هر نوبت کاری خود موارد عدم ثبت ساعت ورود وخروج را گزارش نماید .
                                                            
ماده 23-
همراه داشتن کارت خوابگاه درهرشرایطی الزامی است ومتصدی یا مسئول خوابگاه ویا نگهبانی ملزم به بازدید اصل کارت سکونت درخوابگاه می باشند .
 
ماده 24-
مسئول خوابگاه به منظور حفظ امنیت موظف است درپایان زمان تعیین شده تمام طبقات وداخل کلیه اتاقها را بارعایت احترام به منظور رویت دانشجویان بازدید وحضور وغیاب آنان راثبت وبه مسئولین ذیربط گزارش نمایند.
 
ماده 25
–درصورت عدم حضور دانشجو درساعت مقرر درخوابگاه می بایست دراسرع وقت گزارش غیبت به مسئول امور خوابگاهها در صورت لزوم با رعایت سلسله مراتب به مدیر امور دانشجویی جهت پیگیری بعدی گزارش گردد.
 
 ماده 26 –
درصورت تاخیر مکرر دانشجو درهنگام ورود به خوابگاه وغیبت بدون مجوز کتبی مراتب به اداره امور خوابگاهها اعلام وبا ماهنگی امور دانشجویی به مرکز مشاوره معرفی ودرصورت لزوم جهت رسیدگی به کمیته انضباطی اعلام شود .
 
ماده 27 –
درصورت عدم حضور غیرموجه دانشجو امور دانشجویی وامور خوابگاهها بنا به ضرورت غیبت وی را به والدین یا سرپرست قانونی او اعلام نمایند .
 
ماده 28- دانشجو حق طبخ ویا گرم نمون غذادراتاق خودرا ندارد.
 
ماده 29-
دانشجویان موظف به حفظ بهداشت فردی ونظافت کامل اتاق سکونت خود وتمامی اماکن عمومی خود مثل آشپزخانه سرویس ها وحمام ها و.. خوابگاه می باشند .
 
ماده 30-
چنانکه درهرموردی دانشجو برخلاف آیین نامه دستورات رفتارنماید هیچ یک از دانشجویان حق برخورد لفظی یا فیزیکی با وی را نداشته وصرفا موظف هستند با ارائه گزارش  به مسئولین مربوطه اقدام نمایند .
 
ماده 31-
دانشجو نمی تواند افرادی را به عنوان معلم یا شاگرد خصوصی به خوابگاه دعوت ودر اتاق مسکونی خود از آنها پذیرایی نماید .
 
ماده 32 –دانشجویان می توانند بعضی شبها فقط درمنازل خویشاوندان ساکن درشهر محل تحصیل (که قبلا مشخصات وآدرس ونسبت آنها با دانشجو درفرم ضمیمه تعهد نامه دانشجو قید شده وبه تایید اولیا دانشجو رسیده است ) با رعایت سایر شرایط به طور موقت اقامت داشته باشند .
 
ماده 33- سرپرست خوابگاه موظف است درخواست مسافرت دانشجورا بامشخصات کامل که در فرم مربوطه قید وبه تایید ولی اورسیده است تطبیق داده ودرصورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج از خوابگاه رابدهد . وبنا به (تشخیص ) امورخوابگاهها مراتب را به خانواده دانشجو نیز اعلام نماید . دانشجو موظف است پس از بازگشت از مسافرت حضور خودرابه سرپرست خوابگاه یا نگهبان اعلام نموده ودرفرم مربوط ثبت نماید .
 
ماده 34-
اسراف درمصرف آب واضافه کردن نور (لامپ های گازی و...) ویااستفاده از چراغ خوراک پزی –فریزر- هیتر- ووسایلی که ایمنی خوابگاه به خطر می اندازد به طو.ر کلی ممنوع است  وعلاوه برجمع آوری لوازم
    
مربوطه ، کلیه خسارات وارده مرتبط برآن همچون آتش سوزی –تخریب موکت بعهده دانشجویان استفاده کننده خواهد بود .
 
ماده 35 –خسارت ناشی از تخریب اتاقها به لحاظ چسباندن پوستر ویاعکس ویا هرگونه شعار نویسی روی کمدها و... از دانشجو دریافت می گردد.
 
ماده 36 –دانشجویان موظف هستند درپایان نیمسال تحصیلی اتاق سکونت خود راسالم وطبق تعهد نامه ای که درابتدای ورود امضاء کرده اند به سرپرست خوابگاه تحویل وتسویه حساب کامل نماید .
 
ماده 37-
به منظور حفظ امنیت دانشجویان درمحیط خوابگاهها تهیه عکس ویا فیلمبرداری از محیط های داخلی خوابگاه دانشجویان واستفاده از دوربین عکاسی وتصویربرداری بدون اخذ مجوز ازامور خوابگاهها یا امور دانشجویی به طور کلی ممنوع می باشد .
 
ماده 38-
نظارت کلی بربرنامه ها وفعالیتهای فرهنگی وتبلیغی درسطح خوابگاهها به عهده شورای فرهنگی وبا نظارت امور خوابگاهها می باشد .
 
ماده 39- به خواهران بدون حجاب اسلامی ویا بدحجاب درهنگام ورود وخروج از خوابگاه مطابق با آیین نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد .
 
ماده 40-
ظاهر شدن باسرووضع ولباس نامناسب که مغایر با شئونات اسلامی وعرف جامعه باشد درمحیط واماکن عمومی خوابگاه ممنوع است .
 
ماده 41- ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آرامش ساکنان خوابگاه گردد از قبیل ایجاد سروصدا درگیری وبلند نمودن بیش از حد سروصدای رادیو وتلویزیون ممنوع می باشد .
 
ماده 42- شب ها از ساعت 23 الی 5 بامداد سکوت عمومی اعلام می باشد ودراین ساعت ساکنین خوابگاه ملزم به رعایت سکوت وآرامش خواهد بود .
 
ماده 43- رعایت ادب واحترام متقابل بین دانشجویان ومسئولین خوابگاه الزامی است .
 
 
تعداد بازديد : 4771
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.