نقشه سايت        EN   FA 
امروز

  مقالات اعضاي هيئت علمي در مجلات علمی

ردیف عنوان مقاله ارائه دهنده رتبه نام نشريه تاريخ
1 رابطه سبک اسنادباافسردگی،اضطراب واحساس تنهايی .... غلامرضا منشئی علمی پژوهشی فصلنامه علمی پژوهشی ﺩانشﻭپژوهش درروانشناسی 1383
2 نقش آموزش ومهارتهای زندگی بر پيشگيری از اعتياد غلامرضا منشئی علمی پژوهشی مجله تحقيقات پرستاری و مامايی 1383
3 نگاهي بر عملكرد سياسي و اجتماعي روحانيون اصفهان... جلال وهابي هماباد علمی تخصصی فصلنامه پژوهشي، فرهنگي وهنري فرهنگ 1385
4 بررسي ميانكنش بين مورفين، گلوكزوكانالهاي پتاسيمي حساس .. منوچهر ستاري ناييني علمی پژوهشی فصلنامه تازه هاي علوم شناختي 1385
5 اوتيسم محمد زارع نيستانك علمی تخصصی نشريه احيا 1385
6 مطرح شدن اوقات فرغت به عنوان یک چالش اجتماعی در شهر خوراسگان از دیدگاه جوانان رسول نظری علمی تخصصی فصلنامه علمی تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی - سال اول- شماره1 زمستان86
7 A Heuuristic artificial Neural network for Analyzing and synthesizing Rectangular microstrip antenna دکترمحمدناصرمقدسی-پویادرخشان- علیرضا نقش ISI IJCSNS international journal of computer science and network security.VOL.7.no.12.dec 2007 2007
8 involvemenet of glucose and  ATP sensitive potassium (k+) channels on morphine induced conditioned place منوچهرستارﻱنایینی،آزيتاخليلﺯاده- محمدزرين دست ISI european journal of pharmacology 2007
9 بکارگیری تکنیک بهینه در انسداد اختلال ایجاد شده و جمر از سیگنال اصلی رادار پویا درخشان علمی پژوهشی فصلنامه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
2008
10 شادکامی بهزیستی روانیﻭراهبردهای افزایش شادکامی درخانوادﻩهای کودکان آهسته گام مهدی قدرتی میرکوهی نشریه احیا - فصلنامه آموزشی و پژوهشی 1387
11 مقدمه بر شناخت پرتو اصفهانی حجت توسلی علمی پژوهشی پژوهش نامه فرهنگ و ادب 1387
12 PARTITION FUNCTION OF THE HARMONIC OSCILLATOR ON A NONCOMMUTATIVE PLANE ایرج جباری،اکبر جهان،
زعفر رضایی
غیر ISI TURKISH HORNAL OF PHYSICS- 2009
13 طراحی و ساخت یک فیلتر اکتیو قدرت موازی با توان دو کیلو وار جهت افزایش کیفیت توان سیستم های با آلودگی ها رمونیکی مهدی مهدویان- علمی تخصصی فصلنامه علمی تخصصی الکترونیک و قدرت- واحدنجف آباد 1388
14 ANALYSIS AND SIMULATION OF A THREE-PHASE UPS INVERTER WITH OUTPUT MULTIPLE-FILTER مهدی مهدویان- - غیر ISI Armenian journal of physics 2009, vol. 2,issue 4 , pp. 317-325- yervan armenian 2009
15 PARTITION FUNCTION OF THE HARMONIC OSCILLATOR ON A NONCOMMUTATIVE PLANE ایرج جباری- - غیر ISI TURKISH HORNAL OF PHYSICS- 2009
16 Dynamic Analysis and Activ Vibration Control of Flexible Beams Using Piezoelectric Materials:An Optimal شهاب عاملیان غیر ISI Applid Mechanical Engineering- ISSN:1660-9336 , ISSN /ISO 2010
17 طراحیﻭساخت یک فیلتراکتیوقدرت موازی باتوان2کیلووار جهت افزایش کیفیت توان سیستمهای باآلودگی هارمونیکی مهدی مهدویان علمی پژوهشی مجله علمی پژوهشی مهندسی برق نجف آباد 1388
18 نشانگان تنیدگی،عوامل تنیدگی زاوراهبردهاﻱمقابله دروالدینﺩانش آموزان ناشنوا مهدی قدرتی، علمی پژوهشی مجله پژوهشیﺩرحیطه کودکان استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی(Isc)سالﺩهم شماره2 تابستان 1389
19 رابطه هوش هیجانی با سوء مصرف مواد غلامرضا منشئی(نفر دوم)
برگرفته طرح پژوهشی
علمی پژوهشی
 
مجله علمی پژوهشی روانشناسی بالینی اندیشه و رفتار- انجمن علمی روان پزشکان ایران  
20 تاثیرآموزشهای شناختی،رفتاری بربهبودکیفیت زندگی بیماران قلبی غلامرضا منشئی(نفر سوم) علمی پژوهشی مجله علمی پژوهشی ایرانی آموزش در علوم پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
21 A Heuristic Wavelet Based Feature Detection Method for Image Segmentation and Region Growing پویا درخشان ISI کشور استرالیا 2010
22 THE  RELATIONSHIPBETWEEN  leadership and organizatinol Culture : Football Compared with Other Sport in Sepahan CLUB رسول نظری، غیر ISI Pan-Asion Society of Sport&Physical Education-The University of Suwon 2010
23 An Analysis to Sport –Tourism in Iran رسول نظری، غیر ISI Pan-Asion Society of Sport&Physical Education-The University of Suwon 2010
 

 مقالات اعضای هيئت علمی در کنفرانس های بين المللی خارج کشور

ردیف عنوان مقاله ارائه دهنده محل ارائه تاريخ
1 The prevalence rate of candidiasis and trichomoniasis in recurrent vaginities in pregnant women in Esfahan – Iran محمدعلي ضياء كنگره بين المللي اپيدميولوژي در تايلند 1384
2 Automatic and fast detection of buried utilities positions and estimation of soil permittivity using GPR محمدرضامحمودزاده اردكاني 11th International Conference on Ground Penetrating Radar, June 19-22,2006,Columbus Ohio, USA 1385
3 breast tumor detectin in image processing using wavelet enhancement پویا درخشان medical imaging and in for maticsچين 2007
4 Angiography image processing and Heart diseation using Gavssion interpolotic mettod پویا درخشان international conforence on Engincering of ICT2007 -  مالزی 2007
5 Modulation Assement/Limit BER and Spectred Efficieng for photonic Transmission in optical comm system Dwom پویا درخشان international conforence on intelligent & Advanced systemمالزی 2007
6 DCDC converter with closedloop control through seversl optimizing methods مهدی مهدویان- سعید اشتهاردیها- محمد بیاتی پوده 11th international conference of optimization of electrical and elecronic equipment optm 2008 2008
7 New Adaptive Controller in a Two Area HVAC/HVDC power System مهدی مهدویان- محمد بیاتی پوده 12th international conference of optimization of electrical and elecronic equipment optm 2008 2008
8 A Heuristic  Artificial Neural Network Design of Resonant Frequency of Rectagular Microstrip Patch Antennas پویا درخشان سومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی مخابرات و اطلاعات از تئوری تا کاربرد- سوریه - دمشق 2008
9 HVDC/HVAC System and Damping the Oscillation by a Linear Controller Based on Genetic Algorithm مهدی مهدویان همایش بین المللی درهندوستان 2008
10 Intelligent Modern Controller on DC-DC converter مهدی مهدویان همایش بین المللی درهندوستان 2008
11 Reliability of Distribution systems with Effect of thime-Varying-Repair Time and Time Varying Weight Fators سعید اشتهاردیها
 محمد بیاتی پوده
international conference on power contorol and optimization, Chiang may,Thailand,18-July 2009 2009
12 Modeling & Damping Controller Design for static Synchronous Compensator مهدی مهدویان ECTI-CON 2009  PATTAYA THAILAND 21-17/2/88
13 A NEW METHOD IN BLOCKING SIDELOBE DISTORION FROM RADAR FUNDAMENTAL SIGNAL پویادرخشان برجویی همایش بین المللی مالزی(به نام باشگاه) 2009
14 sport tourists viepoint about strength and weakness points iran sport tourism رسول نظری- همایش بین الملی -  ترکیه 1388
15 Modifying shared- memory ATM switches structure to switching speed احمد یوسفی-مسعود کاشف پور همایش بین المللی –مالزی 1388
16 Applying a new method for incremental sheet   metal forming with high speed علیرضا وحدتی، مهدی وحدتی همایش بین المللی- رومانی 1388
17 تغییر ساختار سوئیچ های ATMبا حافظه مشترک برای افزایش سرعت سوئیچینگ(سخنرانی)
State Space Analysi of Power System Stability Enhancement With Used the STATCOM
مهدی مهدویان ECTI-CONتایلند 21-19 می2010
18 Experimental, Statistical and Numerical Investigation on Incremental Sheet Metal Forming (ISMF) Process علیرضا و مهدی وحدتی International Conference Advances in Materials and Processing Technologies, AMPT 2010فرانسه 24-27th October 2010
19 Experimental, Statistical and Numerical Investigation on Incremental Sheet Metal Forming(ISMF) Process علیرضا  وحدتی، (بین المللی)International
Conference Advances in Materials and Processing Technologies, AMPT کشور فرانسه
2010
 
20 An Analysis to Sport –Tourism in Iran رسول نظری، همایش بین المللی کشور چینPan-Asion Society of Sport&Physical Education(مجله) April 2010
21 IDENTIFY ATTITUDES TOWARD VOLUNTEERING IN INTERNATIONAL SPORTING  EVENTS.
  • ،  رسول نظری
Sport siences congress- Gazi Universitisiکشور ترکیه 10nov
2010
22 THE  RELATIONSHIPBETWEEN TRANSACTIONAL/TRANSFORMATIONAL LEADRSHIP BEHAVIOR AND  ORGANIZATIONAL  CULTURE  AMONG  FOOTBAL  TEAMS  IN  COMPARISON  WITH  OTHER SPORTS  TEAMS  SEPAHAN  SPORT  CLUB رسول نظری، Sport siences congress- Gazi Universitisiکشور ترکیه 10nov
2010
23   علیرضاو مهدی وحدتی    
 

مقالات اعضای هيئت علمی در کنفرانس های بين المللی داخل کشور

ردیف عنوان مقاله ارائه دهنده محل ارائه تاريخ
1 سعه بعدی ماشین کاری علیرضا وحدتی
محسن حامدی
دومین کنگره بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران- دانشگاه علم و صنعت ایران 22-19آذر86
2 Reductiu distortim of  sidelobe from RADAR sicinet fundumental پویا درخشان 15th ICEE2007 –کنفرانس مهندسی برق –مرکز تحقیقات مخابرات ایران- تهران 2007
3 روش نوینی در مسدود کردن اختلال گلبرگ از سیگنال اصلی رادار SLB پویا درخشان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق 2008
4 تاثیر موسیقی درمانی در بهبود علائم کلینیکی کودکان مراجعه کننده به کیلینیک کودک و نوجوان شهر اصفهان الهام فروزنده کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران 10-7/8/87
5 تحلیل دینامیکی تیرهای پیزوالکترونیک به همراه تکه پیزوالکتریک سیدشهاب الدین عاملیان شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مکانیک-دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند اردیبهشت87
6 بررسی چهار عامل روانی بین داوران لیگ برتر فوتبال ایران رسول نظری کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی- تهران 15-1/11/87
7 analizing the factors that influence soccer referees decision making زینب ابودردا همایش بین المللی علم و فوتبال 1388
8 analizing the reasins of threats and aggression directed at soccer referees زینب ابودردا
 الهام فروزنده
همایش بین المللی علم و فوتبال 1388
9 the relationship between transactional/ transformational leadership behaviorand organization culture among football teams in comparison with other sports sepahan sport club رسول نظری همایش بین المللی علم و فوتبال 1388
10 the obstacles football privatization in iran رسول نظری همایش بین المللی علم و فوتبال 1388
11 - رسول نظری همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی –پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- تهران 12-11اسفند88
12 عوامل مؤثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش دکتر محمدسلطان حسینی- رسول نظری-مصطفی هاشمی-بهشته اقبالی هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی –تهران اسفند88
 

  مقالات اعضای هيئت علمی در سمينارها و همايش های ملی

رديف عنوان مقاله ارائه دهنده محل ارائه تاريخ
1 اثرات مورفين برعوامل تعيين كننده ميزان خطر ابتلاء به بيماريهاي... منوچهرستاري نائيني شانزدهمين كنگره فيزيولوژي فارماكولوژي ايران اردیبهشت82
2 نقش آموزش مهارتهاي زندگي بر پيشگيري از اعتياد جوانان شهر اصفهان غلامرضامنشئي اولين همايش تبيين علمي بزه ديدگان وراهكارهاي پيشگيرانه آبان 82
3 بررﺳﻲميزانﺍثربخشيﺭوشهاﻱتمريني براﻱكنترﻝبيﺍختيارﻱادرارﻱدرسالمندان سيدمصطفي بني طبا مجموعه مقالات دومين همايش سراسري پرستاريﻭمامائي آذر 83
4 نشانگان مادران شنوای دانش آموزان ناشنوا شواهدی از منابع ... مهدی قدرتی میر کوهی سمینارملی تخصصی روانشناسی باشگاه پژوهشگران جوان - واحد ارسنجان آبان86
5 طراحیﻭتحلیلﻭبررسی یک فیلتراکتیوقدرﺕبراﻯفزونی بخشیدﻥﺑﻪکیفیت توان مهدی مهدویان کنفرانس ملی مهندسی برق- نجف آباد 15و16/12/86
6 استفاده از تقویت کنننده ها با THPبالا در تکنولوژی Trusound سعید القاصی- اکرام فخارزاده دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق سازمان علمی دانشجویی مهندسی کشور شهریور86
7 مقایسه سرسختی و سلامت روانی در دانشجوان رشته روانشناسی و تربیت بدنی دانشگاه اصفهان الهام فروزنده اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش- واحد کرمانشاه 15شهریور 86
8 بررسی میانکنش بین مورفین، گلوکز و کانال های پتاسیمی حساس به ATPبرفرآیند تثبیت مکان شرطی شده(CPP) ناشی از ... منوچهرستاري نائيني هیجدهمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- مشهد 1386
9 مقایسه کیفیت فیزیکی زندگی دانش آموزان با اختلال رفتاری و ... مهدی قدرتی میرکوهی تهران 1400 23/10/86
10 مدل سازی ریاضی و تحلیل تلرانسی نقاط فضایی در قطعات سه بعدی ماشینکاری علیرضا وحدتی
محسن حامدی
کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولیدNMEC2008- واحد نجف آباد 1و2/12/86
11 بدرفتاری با کودکان به مثابه یک بزه انسانی و نقش اهرم های بازدارنده در کاهش این رفتارها غلامرضا منشئی همایش ملی راهکارهای مواحهه علمی و عملی با بزه دیدگان و بزه کاران- واحد خوراسگان 8-9آبان87
12 تاثیرآموزش مهارتهاﻱروانشناختی همراه با داور درمقایسه با دارودرمانی صرف درکاهش گرایش به سوء مصرف مواد درمعتادان شهراصفهان درسال 1386 غلامرضا منشئی همایش ملی راهکارهای مواحهه علمی و عملی با بزه دیدگان و بزه کاران- واحد خوراسگان 8-9آبان87
13 رابطه بین علاقه و رضایت زناشویی در دبیران منطقه 6 .... فاطمه طباطبایی نژاد همایش افزایش امنیت روانی با محوریت خانواده 21/7/87
14 بررسی و مقایسه رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد شخصیتی فاطمه طباطبایی نژاد همایش افزایش امنیت روانی با محوریت خانواده 21/7/87
15 مروری بر روش های مداخله ای سوء استفاده جنسی از کودکان الهام فروزنده همایش ملی راهکارهای مواجهه علمی و عملی با بزه دیدگان و بزه کاران 8-9آبان87
16 تعیین  و جبران برگشت فنری در فرآیند شکل دهی تدریجی ورق فلزی علیرضا وحدتی
مهدی وحدتی
همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2008- واحد خمینی شهر 30/08/87
17 نگرش ورزشکاران به پول به عنوان پاداش در دو گروه سنی مختلف الهام مشکل گشا-فرشاد تجاری-رسول نظری اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی-وزارت علوم تحقیقات و فناوری 16-15/8/87
18 عوامل تغییر فرهنگ سازمانی در بین داروران بین المللی رسول نظری-فرشاد تجاری- الهام مشکل گشا اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی-وزارت علوم تحقیقات و فناوری 16-15/8/87
19 جداسازی مخمرهای مالاسزیا از اسب وتعیین گونه آنهابااستفاده ازروشهای فیزیولوژیک محمدعلی ضیاء- مهران مجلسی- منصوربیات- احسان تولائیان ششمین همایش سراسری واولین کنگره منطقهﺍی انگل شناسی وبیماریهای انگلی، مؤسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی- کرج 7تا9/03/87
20 نقش آموزش مجازی در بهبود دوره های ضمن خدمت امیر عسگری نژاد واحد خوراسگان مرداد87
21 بررسی مقایسه ویژگی های شخصیت دانشجویان دختروپسردانشگاه کرمانشاه بر اساس آزمون پنج عاملی شخصیت (neoac) فاطمه طباطبائی نژاد همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه-دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت 14/9/87
22 نوسازی بافت های فرسوده شهری و مشارکت شهروندان اکرم هادیان همایش ملی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده- واحد مشهد 21-20/9/87
23 هویت در معماری امروز ایران محمد لطیفی- نغمه علیزاد گوهری همایش ملی جوانان و هویت ایرانی- دانشگاه تهران-دانشکده ادبیات و علوم انسانی 29/8/87
24 شبیه سازی و جبران خطاهای ماشین کاری در قطعات سه بعدی علیرضا وحدتی
محسن حامدی
نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران-دانشگاه بیرجند 15-13اسفند87
25 زیربناهای موانع خصوصی سازی در ورزش ایران رسول نظری-مظفر یکتایار-ابوالفضل رضایی مرکز مدیریت ورزشی 30/11و1/12/87
26 ارتباط بین میزان یادگیری مهارتهای هندبال با هوش هیجانی در دانشجویان غیر ورزشکار مهردادداوری،فرزانه تقیان-اصغرآقایی،رسول نظری همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی-دانشگاه شهید باهنرکرمان 2-1/12/87
27 ارائه روشی جدید به منظور شکل دهی تدریخی ورق فلزی درسرعت بالا علیرضاوحدتی 6امین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک-تهران 1387
28 اتصال به پایگاه داده سیستم های اطلاعاتی قدیمی با استفاده از عامل ها احمد عرب زاده اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار لاهیجان اسفند87
29 کاربرد موسیقی درمانی در آموزش بهداشت شخصی نوجوانان با نشگان دوان مهدی قدرتی میرکوهی نخستین همایش علمی کودکان استثنایی 1387
30 بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ی بین عوامل فشارزای خانوادگی دانش آموزان ناشنوا با نشانگان تنیدگی و نستوهی مهدی قدرتی میرکوهی نخستین همایش علمی کودکان استثنایی 1387
31 اعتیاد و افسردگی: دو راه افزایش خطر سوء استفاده جنسی از زنان الهام فروزنده چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی- دانشگاه شاهد 1388
32 خلاقیت در معماری زنان: دیدگاهی بر پایه پژوهش های روان شناختی الهام فروزنده- نغمه علیزاد گوهری همایش ملی زن و معماری- آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سما تهران 1388
33 بررسی عوامل جذب کننده ای گردشگران ورزشی فعال در ایران رسول نظری همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی- ارسنجان 1388
34 بررسی تئوری و تجری تاثیر سرعت دورانی در فرآیند شکل دهی تدریجی ورق فلزی بر روی ماشین تراش علیرضا وحدتی، مهدی وحدتی دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 12-10اسفند88
35 رویکرد ورزش ایران در مقابل ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رسول نظری دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی-اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 1388
36 تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین امیر عسگری نژاد برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی- خوراسگان 1388
37 میزان اطلاعات دانشجویان رشته روانشناسی از گیاهان دارویی مؤثر در کاهش اختلالات روانی الهام فروزنده اولین همایش دانشجویی کاربرد گیاهان دارویی در ایران –دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز 13-12اسفند88
38 معماری پایدار مریم و مرتضی گلشنی منش، غلامرضا عابدینی اولین همایش ملی معماری پایدار 1388
39 استفاده از الگوریتم هوشمند و ارزیابی توان اکوتوریسم پویا درخشان برجویی سخنرانی-همایش ملی انسان،محیط زیست و توسعه پایدار- واحد همدان 20-19/12/88
40 تأثیر میدان مغناطیسی ثابت (50گاوس) بر یادگیری اجتنابی در موش های کوچک آزمایشگاهی الهام فروزنده- منوچهر ستاری نایینی هجدهمین کنفرانی مهندسی برق ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان 23-21/2/89
41 محتوای نقاشی کودکان پیش دبستانی از قهرمانان بازیهای الکترونیکی (با تأکید برنشانه های پرخاشگرانه) الهام فروزنده- مسعود آزادنیا دومین کنفرانس و جشنواره کودک الکترونیک 20-17/9/88
42 اثر  میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسیار پایین (50 هرتز) بر بخاطر آوردن اطلاعات در موش کوچک آزمایشگاهی الهام فروزنده- منوچهر ستاری نایینی دومین همایش منطقه ای برق ؛ توسعه و پژوهش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ا الی 3 اسفند88
43 زندگی بعد از استرس : مداخلات روا شناختی موثر برای زنان آسیب دیده در حوادث و سوانح الهام فروزنده دانشگاه تهران 20 اردیبهشت 1389 
44 جنگ نرم از طرح ریزی تا اجرا
تک نفره
مهدی وحدتی همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم- واحد خوراسگان آذر89
 

مقالات اعضای هيئت علمی در سمينارها و همايشهای منطقه ای دیگر واحدها

رديف عنوان مقاله ارائه دهنده محل ارائه تاريخ
1 جستارهايي در باب شخصيت شهيد مدرس جلال وهابي هماباد همايش بزرگداشت شهيد مدرس- واحد اردستان آذرماه84
2 بررﺳﻲنقشﺩانشگاﻩآزاداسلاميﻭاحدنايينﺩرتوسعه اقتصاديﻭاجتماعيﺍين شهر منوچهرستاري نائيني همايش منطقه اي بزرگداشت ربع قرن فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي- واحد خوراسگان 3/9/85
3 محافظت در مقابل برق زدن قوسی پویا درخشان دومین همایش ایمنی و بهداشت فردی- یزد 1385
4 تحلیل دینامیکی تیرپیزوالکترونیک بای مورف ونوینی مورف ویونی مورف درحالات حسگری وعملکری سید شهاب الدین عاملیان دومین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک-واحد شهر ری آبان 86
5 تحلیل استاتیکی تیر پیزوالکترونیک بای مورف برای شرایط مرزی مختلف درحالات حسگری و عملگری سید شهاب الدین عاملیان دومین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک-واحد شهر ری آبان 86
6 مقایسه کیفیت فیزیکی زندگی دانش آموزان با اختلال رفتاری و ... مهدی قدرتی میرکوهی تهران 1400 23/10/86
7 رابطه بین علاقه و رضایت زناشویی در دبیران منطقه 6 .... فاطمه طباطبایی نژاد همایش افزایش امنیت روانی با محوریت خانواده 21/7/87
8 بررسی و مقایسه رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد شخصیتی فاطمه طباطبایی نژاد همایش افزایش امنیت روانی با محوریت خانواده 21/7/87
9 انسان- موسیقی - معماری نغمه علیزاده گوهری
محمد لطیفی
همایش منطقه ای معماری و شهرسازی در بستر فرهنگ 2/3/87
10 اقلیم هشتم نغمه علیزاده گوهری
محمد لطیفی
همایش منطقه ای معماری و شهرسازی در بستر فرهنگ 2/3/87
11 جستاری بر پدیدار شناسی هویت معماری معاصر ایران محمد لطیفی
نغمه علیزاد گوهری
همایش منطقه ای هنر ایرانی هویت ملی-دانشگاه هنر اصفهان 1387
12 نقش آموزش مجازی در بهبود دوره های ضمن خدمت امیر عسگری نژاد واحد خوراسگان مرداد87
13 نقش معارف قرآنی در اشعار حافظ مهین خطیب نیا همایش منطقه ای نقش قرآن کریم  در ادبیات ...- دانشگاه آزاد اسلامی آبادان 5/10/87
14 بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی داوران بین المللی کشتی ایران رسول نظری- زهرا سهرابی همایش منطقه ای با محوریت مدیریت ورزش -  واحد شهرکرد آذر ماه 87
15 زیربناهای موانع خصوصی سازی در ورزش ایران رسول نظری-مظفر یکتایار-ابوالفضل رضایی مرکز مدیریت ورزشی 30/11و1/12/87
16 شوخ طبعی- راهکاری مقابله ای برای جلب حمایت اجتماعی و افزایش سلامت روان الهام فروزنده همایش منطقه ای بهداشت روان و ارتباطات اجتماعی- واحد سراب 29/1/87
17 نقد و بررسی آثار زنان سخنور در عرصه نظم و نثر مهین خطیب نیا همایش منطقه ای معشوق مستور- سیمای زن در ادب فارسی- واحد لاهیجان اسفند87
18 اقلیم و معماری کویر مریم گلشنی منش دومین همایش منطقه ای معماری کویر-اردستان 1387
19 بررسی انرژی پایدار در بافت کویر مژگان خادمی دومین همایش منطقه ای معماری کویر-اردستان 1387
20 موانع خصوصی سازی در ورزش باتأکیدبرسندچسم انداز 1404ایران رسول نظری همایش منطقه ای چشم اندازجمهوری اسلامی ایران در افق1404-واحد سنندج 1387
21 هنر معماری و صنعت گردشگری محمدلطیفی- نغمه علیزادگوهری سومین همایش راهکارهای توسعه پایدارشهرستان بامحوریت گردشگری-شهرستان ایذه 1387
22 بررسی تأثیر درجلسات انجمن معتادان گمنام، برمیزان عمود اعتیاد معتادان خود معرف بهزیستی اصفهان فاطمه طباطبایی نژاد اولین همایش منطقهﺍی بهداشت خانواده-واحداهواز 1387
23 تأثیر روش زوج درمانی رفتاری-شناختی درکاهش گرایش به مواد مخدر وبازگشت به اعتیاد در معتادان شهر اصفهان فاطمه طباطبایی نژاد اولین همایش منطقهﺍی بهداشت خانواده-واحداهواز 1387
24 نقش نماز در سلامت روحی و روانی جوانان جلال وهابی،مهین خطیب نیا همایش منطقه ای نماز و آیین زندگی- واحدشهرکرد 1388
25 بررسی و تحلیل ترانسفورماتور قدرت و تعیین حداکثر بار آن با استفاده از مدل حرارتی مهدی مهدویان کنفرانس منطقه ای تکنولوژی برق- واحدنجف آباد 1388
26 بررسی جایگاه نماز در ادبیات فارسی مهین خطیب نیا- جلال وهابی هماباد همایش منطقه ای نماز- واحد آبادان 1388
27 بررسی فرهنگ سازمانی دربین داوران بین المللی کشتی ایران (پوستر) رسول نظری نخستین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی- سنندج 10-6 اسفند88
28 مقایسه عوامل آسیب زای تبلیغات تجاری از دیدگاه کارشناسان بخش بازرگانی شرکت های پالایشگاه نفت و شرکت های احیای فولاد سپاهان اصفهان(سخنرانی، درج در مجموعه مقالات) غلامرضا منشئی- زهره خیام نکویی دومین همایش منطقه ای روانشناسی تبلیغات – واحد خمینی شهر 17 اسفند88
29 اثر میدان الکترومغناطیسی دارای فرکانس بسیار پایین 50 هرتز بر بخاطر آوردن اطلاعات در موش کوچک آزمایشگاهی الهام فروزنده دومین همایش منطقه ای برق توسعه و پژوهش 3-1 اسفند88
30 تقابل عشق و عقل از دیدگاه مولانا-سخنرانی مهین خطیب نیا همایش منطقه ای فروغ شمس(جستاری در اندیشه های مولانا)- ایذه 3/10/88
31 مقایسه ملاک های همسرگزینی زنان قبل و بعد از ازدواج (مطالعه ای بر مبنای روانشناسی تکاملی) علیرضا بابادی ، الهام فروزنده بررسی مسایل روانشناختی و فقهی- حقوق زنان و دختران(کمیته پژوهشی زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد) 15/7/89
32 تأثیرآموزه های تعمیق سازی باورهای دینی به شیوه بحث گروهی بر استرس دانشجویان دختر شهناز خالقی پور بررسی مسایل روانشناختی و فقهی- حقوق زنان و دختران(کمیته پژوهشی زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد) 15/7/89
33 اثربخشی آموزش ذهنی بر کاهش افسردگی و امید به زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی // بررسی مسایل روانشناختی و فقهی- حقوق زنان و دختران(کمیته پژوهشی زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد) 15/7/89
34 مقایسه کمال گرایی زنان دچار ناراحتی قلبی- عروقی با زنان سالم شهر اصفهان الهام فروزنده، فرحناز شیرمردی بررسی مسایل روانشناختی و فقهی- حقوق زنان و دختران(کمیته پژوهشی زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد) 15/7/89
35 نماز، مسجد و خانواده(رتبه شایسته تقدیر و مشمول دریافت کارت هدیه) امیر عسگری نژاد نوزدهمین اجلاس سراسری نماز 23/8/89
36 جنگ نرم از طرح ریزی تا اجرا مهدی وحدتی رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم- واحد خوراسگان 1389
  

 مقالات اساتيد و دانشجويان واحد درهمايشهاي منطقه ای واحد نايين

رديف عنوان مقاله ارائه دهنده عنوان سمینار
1 بررسي تأثيريوگا براضطراب در زنان مراجعه كننده به .... معصومه مكي روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
2 تأثير آموزش مهارتهاي پيشگيري اوليه بر ابراز وجود، آگاهي و گرايش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اصفهان شهناز خالقي پور روانشناسي و زندگي معاصر اسفند85
3 بررسي اثربخشي شيوه هاي اصلاح رفتاردركاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر15-12ساله شهر نايين فاطمه طباطبايي نژاد روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
4 تأثيرورزش برسلامت رواني ونقش آن برنحوﻩگذراندن اوقات فراغت جوانان رسول نظري  روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
5 مهارتهاي زندگي و بهداشت رواني زندگي معاصر صديقه ابوطالبي  روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
6 بهداشت رواني و تعاملات اعضاي خانواده محمد زارع نيستانك روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
7 ارتباط متقابل دين وروانشناسي جلال وهابي همابادي روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
8 روانشناسي و پيشگيري از سوء مصرف مواد مرتضي علي نقي ناييني روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
9 تاثير استرس ناشی از بازنشستگی در افزايش اختلالات روان - فيزيولوژيائی عليرضا تقوايي روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
10 تكنيك هاي مقابله با اضطراب امتحان سعيد بهشتي روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
11 مقايسه ميزان اضطراب و افسردگي بين افراد بيماربتاتالاسمي ماژور و هموفيلي باافرادسالم(باتوجه به سن،‌ جنس و ميزان تحصيلات) منوچهر ستاري ناييني
سيدمصطفي بني طبا
غلامرضامنشئي - مريم غلام نظري
روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
12 تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بركاهش گرايش به سوء مصرف مواد .. دكتر منشئي روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
13 بررسي تأثيرآموزش مهارتهاي زندگي برعزت نفس وابرازوجود دانش آموزان سال اول دبيرستان زهره رنجبر كهن روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
14 تأثير شرايط فيزيكي محيط كاربر بهداشت رواني كاركنان حسين رضاپوركمال اباد روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
15 روانشناسي سياسي ( بررسي قدرت سياسي- اجتماعي افراد) محمدرضا مقومي روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
16 تأثير بازيهاي كامپيوتري بر كودكان هايده حيدري روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
17 كار- روان- جسم سيداحمدعلي پارسا روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
18 تعيين رابطه هوش كلامي واستفاده از راهبردهاي برقراري ارتباط ... مسعود آزادنيا روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
19 بررسي بهداشت رواني از ديدگاه دين محمدمشكي روانشناسي و زندگي معاصراسفند85
20 بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر افسردگي زنان مطلقه صديقه ابوطالبي ناييني بهداشت روانی دوران رشداسفند86
21 مقايسه نيمرخ رواني والدين کودکان عقب مانده ذهني آموزش پذير و تربيت پذير در مراکز توانبخشي سازمان بهزيستي استان اصفهان شهناز خالقي پور -
اميرکشاورز
بهداشت روانی دوران رشداسفند86
22 بررسی اثر بخشی شیوه های اصلاح رفتار در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر 15-12 ساله شهر نایین فاطمه طباطبائی نژاد  بهداشت روانی دوران رشداسفند86
23 بررسی رابطه ی هویت یابی با دینداری (مذهب): شواهدی از اواخر نوجوانی مهدی قدرتی میرکوهی  بهداشت روانی دوران رشداسفند86
24 رابطه هوش هیجانیﻭافسردگی دردانشجویان دانشگاههای آزاداسلامی تهران دکترغلامرضا منشئی 
محمدعلیﻧﺎدی-ایلنازسجادیان
 بهداشت روانی دوران رشداسفند86
25 عوامل فشار روانی و راهکارهای قرآن برای تامین بهداشت روانی از .... جلال وهابی  بهداشت روانی دوران رشداسفند86
26 بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي نوجوانان دختر شهين اعرابي -امير کشاورز
شهناز خالقي پور
 بهداشت روانی دوران رشداسفند86
27 اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس در ارتقای سلامت روان بیماران  سؤ ها ضمه غیر زخمی طاهره پورکاظم 
شهناز خالقي پورعضو
 بهداشت روانی دوران رشداسفند86
28 بررسی عوامل مؤثر در سازگاری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر رفسنجان محمد زارع نیستانک-مرتضی علی نقی نائینی-حسین زینلیان  بهداشت روانی دوران رشداسفند86
29 تبيين تأثير مولفه هاي هوش هيجاني و ويژگي هاي جمعيت شناختي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان  ايلناز سجاديان-محمد علي نادي -غلامرضا منشئي  بهداشت روانی دوران رشداسفند86
30 اتوماسيون كنترل بانك هاي خازني در شبکه شعاعي مهدی مهدویان
افشین اعتصامی رنانی
 برقﻭ کامپیوتراردیبهشت87
31 بررسی الگوريتم­هاي توزيع­کننده بار در خوشه سرويس­دهندۀ وب احمد يوسفي  برقﻭ کامپیوتراردیبهشت87
32 پياده سازي هوشمندچك الكترونيكي براساس الگوريتم خوشه بندي ... محمدرضادهقانی محمودآبادی  برقﻭ کامپیوتر اردیبهشت87
33 تلفيق سيستم هاي اطلاعاتي قديمي به سيستم هاي اطلاعاتي جديد با... احمد عربزاده كوپايي  برقﻭ کامپیوتر اردیبهشت87
34 بررسی ساختاری روشهای کاربردی اتصال زمین مهدی مهدویان
افشین اعتصامی رنانی
 برقﻭ کامپیوتر اردیبهشت87
35 مكانيابي و تعيين اندازه بهينه خازن در سيستم­هاي توزيع با استفاده از آناليز حساسيت باسها و الگوريتم ژنتيك محمد حسين كافي
مهدی مهدویان
 برقﻭ کامپیوتر اردیبهشت87
36 خازنگذاري بهينه در شبكه هاي توزيع با استفاده از منطق هوشمند محمد حسين كافي
مهدی مهدویان
 برقﻭ کامپیوتر اردیبهشت87
37 بهبود حالت پايه داده كاوي محمدرضا دهقانی محمودآبادی  برقﻭ کامپیوتر اردیبهشت87
38 آموزش الكترونيكي يا  e-learningچيست؟ امیر عسگری نژاد  برقﻭ کامپیوتر اردیبهشت87
39 محافظت و تشخیص خرابی لوله های چدنی با استفاده از خصوصیات خاک توسط سیستم خبره منطق فازی پویا درخشان برجویی  برقﻭ کامپیوتر اردیبهشت87
40 بخشودگي : سازه اي درتلاقي روان شناسي سلامت و مذهب محسن جديدي-الهام فروزنده ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
41 رابطه هوش عاطفی دبیران با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهناز خالقی پور-سمیرا بهرامی پور ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
42 تاثیر سایکودرام بر رفتار سازشی نوجوانان عقب مانده ذهنی شهناز خالقی پور ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
43 استرس و راههاي مقابله با آن مهين خطيب نيا ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
44 بررسي ميزان فرسودگي شغلي استادان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه4 محمدزارع نيستانك-مرتضي علينقي ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
45 بررسی اثربخشی شیوه های اصلاح رفتار در کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر کم توان ذهنی 15-12 ساله شهر اصفهان فاطمه طباطبایی نژاد ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
46 سندرم اعتیاد به اینترنت و اثرات روانی آن فاطمه طباطبایی نژاد ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
47 تاثير موسيقي درماني گروهي كودكان بر دو آزمون فرافكن ترسيمي
(تست ترسيم آدمك و ترسيم درخت)
الهام فروزنده-مجيد رجبي ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
48 نگرش ورزشکاران به پول به عنوان یک نظام پاداش در دو گروه سنی مختلف الهام مشکل گشا-رسول نظری ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
49 ارتباط بین میزان یادگیری مهارت‌های فوتسال با هوش هیجانی در دانشجویان غیر ورزشکار رسول نظری ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
50 بررسی شخصیت انسان ازدیدگاه قرآن ومقایسه آن بامکتبهای روانکاوی فرویدوانسانگرایی جلال وهابی هماباد ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
51 تاثير رسانه ها وتبليغات بر افکار عمومی محمدرضا مقومی ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
52 نقش هوش هیجانی در پیش بینی  فرسودگی شغلی معلمان مهدی قدرتی میرکوهی-حسن ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
53 بررسی میزان افکارخودکشی واقدام به خودکشی درمعتادان:رهیافتی برای پیشگیری از   آسیبهای اجتماعی حسن عماری-مهدی قدرتی ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
54 نقد روانکاوانه و بازتاب آن در ادبیات حجت توسلی ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
55 اضطراب و بهداشت روانی محمدرضا افضل زاده نایینی ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
56 بررسی میزان تاثیر توجه به تفاوتهای فردی در یادگیری کودکان امیر عسکری نژاد ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
57 نقش پدرومادر درتربيت فرزندان سعيد بهشتی ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
58  
تحلیل اكتشافي رضايت شغلي بر تعهد سازماني معلمان دوره متوسطه شاهین شهر
ايلناز سجاديان - محمد علي نادي- غلامرضا منشئي ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
59 تحلیل اکتشافی رابطه  بين خلاقیت و اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه محمدعلی نادی- ایلناز سجادیان - غلامرضا منشئی ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
60 همبستگی هوش هیجانی باافسردگی:الگوی پیش­بینی افسردگی براساس عناصرهوش هیجانی غلامرضامنشئی- محمدعلی نادی- ایلنازسجادیان- مهنازتاجیک ﺭوانشناسیﻭجامعه معاصر20/2/88
61 عنوان مقاله : ایده چیست ؟ کانسپت کدام است ؟  پژمان ناظری  از ایده تا پدیده-2/3/88
62 گذر از ایده به فرم پژمان ناظری  از ایده تا پدیده-2/3/88
63  نقش جهان بینی در شکل گیری ایده های معمارانه از منظر شرق و غرب مولف: رضا گرشاسبی  از ایده تا پدیده-2/3/88
64 نقش کانسپت در پدید آمدن ایده مژگان خادمی از ایده تا پدیده-2/3/88
65 مفاهیم کانسپت در طراحی شهری ملیحه نیلی  از ایده تا پدیده-2/3/88
66 بررسی فرایند آفرینش اثر در معماری طاهره ملاح نیا  از ایده تا پدیده-2/3/88
67 تجلي طبيعت کيهاني در ايده هاي معماري معنوي مريم ارمغان  از ایده تا پدیده-2/3/88
68 گذر از مرحلۀ ایده به طرح در پروژه طراحی منظرشهری محمدمهدﻱخبيري،نادرگورابيان يزدي ایده تا پدیده-2/3/88
69 بررسی سیر از اندیشه به عمل(حکمت) ورابطة آن بامعماری وشهر دراندیشه اسلامی یداله احمدی دیسفانی  از ایده تا پدیده-2/3/88
70 ادبیات و طبیعت نگینی در دل معماری امیر حسین معصوم شاه
امین اله نصری نصرآبادی
از ایده تا پدیده-2/3/88
71 انواع کانسپت مرتضي و مريم گلشني منش  از ایده تا پدیده-2/3/88
72 مفاهيم، اصول و روشهاي طراحي يک اثر مريم گلشني منش  از ایده تا پدیده-2/3/88
73 مناسب سازی فضاهایورزشيشهراصفهاندرراستايبهرﻩگيريمطلوب معلولينوجانبازان رسول نظری  از ایده تا پدیده-2/3/88
74 کانسپت در معماری محمدرضا احمدی  از ایده تا پدیده-2/3/88
75 تاثیر فلسفه در خلق سبک های دیکانستراکشن و فولدینگ در معماری محمد علی شربی  از ایده تا پدیده-2/3/88
76  ایده پردازیها و نگرشهای معمارانه رایت بهاره حیدری  از ایده تا پدیده-2/3/88
77 ارتباط متقابل دین با هنر و معماری جلال وهابی همابادی از ایده تا پدیده-2/3/88
78 تاثير لغات موجود در حافظه بر طرح: مطالعه اي مقدماتي در تبيين تاثير فرايندهاي ذهني بر طرح هاي معماري الهام فروزنده
محمد مسعود آزادنيا
 از ایده تا پدیده-2/3/88
79 چگونگی تاثیر طبیعت در خلق آثار معماری تورج جلیلی  از ایده تا پدیده-2/3/88
80 کاربرد ریاضیات در معماری با تاکید بر هندسه فراکتالی سید شهاب عاملیان،حسن معصومی زاده،پویا درخشان  از ایده تا پدیده-2/3/88
81 خلاقیت واستعاره در معماری امین اله نصری ،امیر حسین معصوم شاه از ایده تا پدیده-2/3/88
82 هنر از دیدگاه فلاسفه امیر عسکری نژاد  از ایده تا پدیده-2/3/88
83 مباني آفرينش معماري محمد لطيفي
 نغمه عليزاد گوهري
از ایده تا پدیده-2/3/88
84 پیتر آیزن من محمد امین شجاعی از ایده تا پدیده-2/3/88
85 كاربردپردازﺵتصويردرتشخيصﺍلگوجهت ترمیم نقشﻭمعماریﺁثارباستانیﻭطرحهاﻱ قرون وسطايي  لاله و پویا درخشان برجویی
(به نام باشگاه)
از ایده تا پدیده-2/3/88
86 تاثیر آموزه های طبیعت بر آفرینش اثر معماری نغمه علیزاد گوهری
محمد لطیفی
از ایده تا پدیده-2/3/88
87 بررسی فرآیند خلاقه معماری در اندیشه و تدبیر زاها حدیـد ناصر قانعی فر  از ایده تا پدیده-2/3/88
88 پدایش و توسعه کالبدی شهرسازی و معماری اصفهان حسن معصومی زاده ، سید شهاب عاملیان  از ایده تا پدیده-2/3/88
89 کاربرد الگوریتم هوشمند فازی در مطالعات توان زیست محیطی پیماندرخشان برجویی
پویا درخشان برجویی
 سیستمهاﻱمخابراتی،الکترونیکی هوشمند20/8/88
90 مدل سازی و کنترل انتقال نیروی نامشخص DC سعید فرازپی //
91 مدل فازی و عصبی برای شناسایی سیستم غیر خطی سعید فرازپی //
92 طراحي و ساخت دستگاه سوراخکاري اتوماتيک بورد PCB محمد مهدي توسل //
93 کنترل مبدل قدرت الکتریکی جریان مستقیم با استفاده از كنترل‌كننده‌ بهینه خطی بر مبنای الگوریتم ژنتیک مهدی مهدویان ،
محمد بیاتی پوده
//
94 کنترل ولتاژ خروجی مبدل Buck                                                                              با استفاده از جایدهی قطب بهینه شده با الگوریتم اجتماع پرندگان مهدی مهدویان و
محمد بیاتی پوده
//
95 طراحی یک کنترل کننده برای مبدل منبع ولتاژ سه فاز محمد رضا شاهبازی،
پویا درخشانبرجویی
//
 

 مقالات اساتيد و دانشجويان واحد در همايشهاي داخلی واحد نايين

رديف عنوان مقاله ارائه دهنده محل ارائه
1 تغذيه ، رشد مغز و بهداشت رواني مختار ملكپور - مدرس واحد نائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
2 نظريه ها ، الگوي استرس محمدباقر كجباف- مدرس واحد نائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
3 بهداشت رواني، خانواده و ازدواج دكتر احمدي- مدرس واحد نائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
4 روشهاي مقابله با استرس امراله ابراهيمي- مدرس واحد نائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
5 طبقه بندي وآسيب شناسي بيماريهاي رواني مهدي خوروش - عضو هيئت علمي واحد نائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
6 بررسي نظريه RETدر بهداشت رواني مهرداد پژهان - عضو هيئت علمي واحد نائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
7 مدرسه و بهداشت رواني سعيد بهشتي - عضو هيئت علمي واحدنائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
8 حمايت اجتماعي غلامرضا منشئي - عضو هيئت علمي واحد نائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
9 بهداشت رواني در اسلام سيدمحمود فقيهي آفاراني- رئيس وقت واحد نائين اولين سميناربهداشت رواني مهر 1372
10 بهداشت رواني و ارتباط سيستمي در خانواده مهدي خوروش - عضو هيت علمي واحد نائين دومين سمينار بهداشت رواني مهر 1373
11 ارتباط از ديدگاه برن محمدباقركجباف- مديرگروﻩروانشناسي واحدنائين دومين سمينار بهداشت رواني مهر 1373
12 نقش جامعه ياري در ايجاد بهداشت رواني غلامرضا منشئي - عضو هيئت علمي واحد نائين دومين سمينار بهداشت رواني مهر 1373
13 نقش ارتباط خود در ارتباط و ايجاد بهداشت رواني عابدي - مدرس واحد نائين دومين سمينار بهداشت رواني مهر 1373
14 بررسي نقش كيفيت روابط اجتماعي دربهداشت رواني امراله ابراهيمي- عضو هيئت علمي واحد نائين دومين سمينار بهداشت رواني مهر 1373
15 عوامل فرهنگي مؤثر بر بهداشت رواني سيد احمدعلي پارسا - عضو هيئت علمي واحد نائين سومين سمينار بهداشت رواني آذر 1377
16 بيماريهاي قلبي - عروقي و بهداشت رواني عليرضا تقوائي -  عضو هيئت علمي واحد نائين سومين سمينار بهداشت رواني آذر 1377
17 تكنولوژي و بهداشت رواني غلامرضا منشئي - عضو هيئت علمي واحد نائين سومين سمينار بهداشت رواني آذر 1377
18 بازي وشخصيت سالم سهيلا طهماسبي - عضو هيئت علمي واحد نائين سومين سمينار بهداشت رواني آذر 1377
19 بارداري ، زايمان و بهداشت رواني ميترا خدادوستان - عضو هيئت علمي واحد نائين سومين سمينار بهداشت رواني آذر 1377
20 معنايابي و بهداشت رواني جعفر پويا منش - عضو هيئت علمي واحد نائين سومين سمينار بهداشت رواني آذر 1377
21 خود شكوفائي و اندازه گيري آن بهروز تركزاد - عضو هيئت علمي واحد نائين سومين سمينار بهداشت رواني آذر 1377
22 نيازهاي رواني والدين كودكان معلول سالار فرامرزي- معاونت آموزشي مركز تربيت معلم شهيدباهنراصفهان و عضوهيئت علمي واحد نائين سومين سمينار بهداشت رواني آذر 1377
23 سلامت روان و ازدواج سيداحمدعلي پارسيا - عضو هيئت علمي واحد نائين چهارمين سميناربهداشت رواني 22 ارديبهشت82
24 كاركردهاي ورزش در گذراندن اوقات فراغت .. رسول نظري- مسئول تربيت بدني واحد نائين چهارمين سميناربهداشت رواني 22 ارديبهشت82
25 بهداشت رواني وهنجاريابي آزمون بينائي ... بهروز تركزاد - عضو هيئت علمي واحد نائين چهارمين سميناربهداشت رواني 22 ارديبهشت82
26 نقش ذهن و انديشه در سلامت جسمي و رواني عليرضا تقوائي -  عضو هيئت علمي واحد نائين چهارمين سميناربهداشت رواني 22 ارديبهشت82
27 روشهاي درماني اختلالات وابسته به مواد صديقه ابوطالبي اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
28 تفكرات و نگرشهاي مثبت عليرضا تقوايي- عضو هيئت علمي واحد نايين اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
29 منبع كنترل دروني- بيروني  و نيمرخ هاي شخصيتي سعيد جهانيان اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
30 ضرورت تعليم و تربيت پويا و خلاق سعيد بهشتي-عضو هيئت علميﻭاحدنايين اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
31 بررسي ميزان فرسودگي شغلي معلمان آموزش... رحيم رضاپور كمال آباد اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
32 تعيين رابطة هوش كلامي، مهارت در زبان دوم ... مسعود آزادنيا-عضو هيئت علمي واحد نايين اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
33 بررسي تأثيرگلوكزبرتمايل به مورفين بااستفاده ازروش ترجيح مكان... منوچهرستاري-عضو هيئت علمي واحدنايين اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
34 بررسي تأثير تفاوت فرهنگ بر روي اختلافات خانوادگي بين... سيد محمد سيدمحموديان-مهين ليراوي اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
35
 آسيب شناسي مطالعه
فاطمه طباطبايي نژاد اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
36 والدين خلاق فرزندان خلاق سالار فرامرزي اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
37 بهداشت رواني و ازدواج از ديدگاه قرآن محمد مشكي-عضو هيئت علمي واحد نايين اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
38 روانشناسي سياسي با تأكيد بر دو پديده تبليغات و شايعات محمدرضا مقومي اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
39 تأثير خلق منفي بر رفتار ياري رساني غلامرضامنشئي عضو هيئت علمي واحدنايين اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
40 استرس، اضطراب و انرژي رسول نظري- عضو هيئت علمي واحد نايين اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
41 روشهاي  پيشگيري از وقوع جرم جلال وهابي - عضوهيئت علمي واحدنايين اولين سمينار ساليانه روانشناسي- آذر84
42 ايمنولوژي ايدز منوچهرستاري-عضو هيئت علمي واحدنايين همايش ایدزوچالشهاي رواني اجتماعي آن84
43 بررسي روانشناختي ايدز غلامرضامنشئي عضو هيئت علمي واحدنايين همايش ایدزوچالشهاي رواني اجتماعي آن84
44 سرعت بخشيدن به همگرايي الگوريتم انتشارخطا به عقب در... فرشيد هاشمي- واحدنايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
45 استفادﻩازيک کاوشگراطلاعات برپايۀ کلوني مورچه پيشروبراي ...وب جواد حسين خاني همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
46 ارائه يك روش فشرده سازي تصوير احمد حاتم- عضو هيئت علمي واحد نايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
47 تخمين حرکت در فشرده سازي دنباله هاي تصاوير ديجيتال همايون مهدوي نسب مدرس واحد نايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
48 مدل سازي رفتاري سوئيچ ها ي قدرت با استفاده از تكنيك .... مهدي مهدويان مدرس واحد نايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
49 بررسي و مقايسه روشهاي پنهان سازي اطلاعات در صوت مزدك زماني- مدرس واحد نايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
50 بازآرايي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل... مهدي اسديان- مدرس واحد نايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
51 طراحي سخت افزارDWTبراي فشرده سازي تصاوير در... اصغر آيتي مدرس واحدنايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
52 ارائه راهکاري براي حذف خودکار پيام در سيستم پست الکترونيک حسين مرادي مدرس واحدنايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
53 استاندارد IEEE 802.16 وحيد ستاري مدرس واحدنايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
54 كاهش تلفات كليدزني در مبدلهاي تمام پل PWMبا استفاده از ... محمدمهدي توسل خمسه واحدنايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
55 رآکتورهاي هسته اي محمدرضا مقومي مدرس واحدنايين همايش داخلي برق و كامپيوتر- دی ماه85
56 مراقبت هاي پرستاري از بيماران مبتلا به ايدز غلامحسين عبديزدان- مدرس واحدنايين همايش ايدز،اعتيادوچالشهاي اجتماعي آذر85
57 نور: پدیده ای فیزیکی، مفهومی فلسفی محمدلطیفی همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
58 تأثیرعلوم ریاضیﻭکامپیوتربرمعماری قرن بیست ویکم وایجادمعماری سیال سیدمتین داودی همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
59 سرزمین کودک (نگاهی به چگونگی طراحی پارک کودکان) طاهره ملاح نیا همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
60 نقش معماری در صنعت گردشگری مژگان خادمی همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
61 از موسیقی تا معماری نغمه علیزاد گوهری همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
62 سایبراسپیس در معماری کمال باباصفری- مصطفی رحیمی نیا- احسان نیک نفس همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
63 تاریخ فلسفه حکمت و هنر معماری اسلام رضا چراغی همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
64 فناوری نانو در معماری ساغر عبدلی- الهام یوسفی همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
65 معماری دیکانستراکشن فرید موسوی نیا- فرهاد یوسف زاده- محمدرضا هاشمی- حمیدرضا نعمتی همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
66 روانشناسی رنگ در معماری حسام الدین میرقدر همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
67 معماری و فضای آموزشی مناسب بر یادگیری کودکان امیر عسگری نژاد همایش داخلی معماری ازدیدگاه علوم-آذر86
68 تأثیر رسانه های نوین بر هویت فرهنگی دانشجویان مهرشاد محمدی همایش هویت دانشجویی86
69 نقش خدمات مشاوره در شناسایی و درمان مشکلات بحران هویت... دکتر حسین عباسی مولید همایش هویت دانشجویی86
70 استرس و بحران بهداشت روانی در میان دانشجویان بهاره حسینی همایش هویت دانشجویی86
71 فرهنگ پذیری و بهداشت روانی دانشجویان نرگس گلشاهی همایش هویت دانشجویی86
72 غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان : بحثی مهم در برنامه های فرهنگی امیر قمرانی همایش هویت دانشجویی86
73 کاربرد دانش ارگونومی در صنعت خوردرو حامد عجبی- محمد رضا مقومی همایش داخلی مکانیک آذرماه87
74 آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن در صنعت خودرو علی صارمی همایش داخلی مکانیک آذرماه87
75 کاربرد فرآیند ISMFدر نمونه سازی سریع قطعات فلزی علیرضا وحدتی همایش داخلی مکانیک آذرماه87
76 استفاده از آنالیز ارتعاشی به منظور عیب یابی قطعات مکانیکی سید شهاب عاملیان همایش داخلی مکانیک آذرماه87
77 تحلیل و بررسی ساختار واحد کنترل الکترونیک و نحوه ی عملکرد آن در خودروها مهدی مهدویان همایش داخلی مکانیک آذرماه87
78 مراحل تولید آهن و فولاد، خصوصیات و کاربرد این فلزات در صنعت علی صارمی همایش داخلی مکانیک آذرماه87
79 آیرودینامیک در صنعت خودروها محمد رضا مقومی- حامد عجبی همایش داخلی مکانیک آذرماه87
80 تنش­های پیچشی ناشی از كاركرد كوره هاي قوس الكتريكي بر روي محورهاي ژنراتور محلي در سيستم قدرت سید شهاب عاملیان- محمد بیاتی همایش داخلی مکانیک آذرماه87
81 بررسی جریان در محفظه در حالت آرام و مغشوش مهدی مرادی همایش داخلی مکانیک آذرماه87
82 تحلیل وبررسی ساختارخودروی هیبریدی وچگونگی بکارگیری فناوری های نوین درآن مهدی مهدویان همایش داخلی مکانیک آذرماه87
83 میراسازی نوسانات زیرسنکرون(SSO)درسیستم انتقال توان الکتریکی بااستفاده ازکنترل کنندﻩهای فازی درسیستم تحریک محمد بیاتی همایش داخلی مکانیک آذرماه87
84 تخصیص کانال رادیویی در مخابرات سیار با تکنیک نوینی در شبکه عصبی پویا درخشان برجویی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
85 A Novel Survey on Routing Assessment /Evaluation in Mesh Linkage of WiMax Network Nodes پویا درخشان برجویی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
86 آنالیز همگرایی ساختاری درختان یکپارچه در داده کاوی محمد رضا دهقانی محمود آبادی-حسن سماورچی- احمد فراهی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
87 منطق فازی در پایگاه داده محمد رضا دهقانی محمود آبادی – حسن سماورچی- احمد فراهی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
88 بررسی روش های جستجوی داده های خوشه گذاری محمد رضا دهقانی محمود آبادی- حسن سماورچی – احمد فراهی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
89 معرفی یک روش نوین در کنترل موتور القانی سه فاز ( DTC)کنترل مستقیم گشتاور و مقایسه آن با روش های کنترلی دیگر افشین اعتصامی رنانی- مهدی مهدویان- مسعود پاوری فروشانی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
90 طراحی، ساخت شبیه سازی سرعت موتور DC سعید فرازپی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
91 بررسی میدانهای مغناطیسی و تجزیه و تحلیل از آنها بر سلامتی انسان افشینﺍعتصامیﺭنانی،مهدی مهدویان همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
92 طراحی بهینه ترانسفور مرهای توزیع کوروش دیباج همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
93 هوش مصنوعی مریم حیدری همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
94 استفاده از تکنولوژی (SMT) در نصب قطعات بروی سطح سعید فرازپی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
95 نحوه ذخیره و بازیابی در حافظه های جانبی طاهره سلطانی محمدی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
96 ویندوز و لینوکس طاهره سلطانی محمدی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
97 طرز کارپردازنده ای دو هسته ای ندا السادات فاطمی محمدی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
98 بررسی سیستم های عامل کامپیوتری ندا السادات فاطمی محمدی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
99 کیفیت داده در سازمان ها (Data quality slide) مریم فلاح نژاد همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
100 مرورری بر فناوری Bluetoothو کاربردهای آن احمد یوسفی همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
101 توزین و پایایی آن توسط نگاشت های خطی مرتضی علیخانی
سیدمصطفی بنی طبا
همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
102 آمار فازی،مروری بر گذشته و چشم انداز های آینده سید مصطفی بنی طبا همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
103 آنتروپی و کاربرد آن در تشخیص سید مصطفی بنی طبا همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
104 بررسی و تحلیل ابررساناها و طرح روشی نوین در بکارگیری آنها در ذخیره گرهای مغناطیسی انرژی جهت تعدیل منحنی پیک بار و پایداری شبکه قدرت مهدی مهدویان همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
105 بررسی کاربرد کامپوزیتها در صنعت برق و چگونگی طراحی ادوات الکتریکی کامپوزیتی مهدی مهدویان همایش داخلی برق و کامپیوتر آذرماه87
106 نائین در گذر زمان (تاریخ شکل شهر) ملیحه نیلی همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
107 بررسی ساختار محلات بافت قدیم نایین نغمه علیزاد گوهری-  محمد لطیفی همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
108 یادی از روستاهای تاریخی نایین مریم گلشنی منش همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
109 ریگاره نمادی از آسیاب های کهن طاهره  ملاح نیا همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
110 زبان و فرهنگ شناسی نایین مهین خطیب نیا همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
111 نایین نگین اسطوره ساز کویر محمد رضا مقومی همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
112 مسجد جامع نایین از گذشته تا حال محمد لطیفی –امین شجاعی همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
113 میراث فرهنگی نایین در آئینه نقد سجاد حسینی همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
114 زبان محلی نائین بازمانده گرانبهای زبان باستانی ایران الهام فروزنده همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
115 بوم شناسی زبانی و فرهنگی نایین حجت توسلی همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
116 نگاهی بر باغ سازی در نایین حامدایمان طلب همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
117 بررسی انرژی پایدار در بافت تاریخی نایین مژگان خادمی همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
118 چگونگی روند توسعه و مسیر تحول شهر نایین اکرم هادیان همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
119 تاریخ شناسی شهر نایین مهین خطیب نیا همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
120 خانه در نایین امیر حسین معصوم شاه همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
121 نایین در گستره تاریخ فرید الدین موسوی نیا همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
122 نارین قلعه محمد رضا احمدی همایش داخلی نایین در گذر زمان آذر87
123 اصول نظری جهت بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان مريم و مرتضي گلشني منش همایش داخلی معماری و انرژی
124 اصول و مبانی طراحي پايدار محمد لطيفي- نغمه عليزاد گوهري همایش داخلی معماری و انرژی
125 راهکارهای عملی معماری پایدار ملیحه نیلی همایش داخلی معماری و انرژی
126 صرفه جويي انرژي در ساختمان مريم گلشني منش همایش داخلی معماری و انرژی
127 توسعه پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی طاهره ملاح نيا همایش داخلی معماری و انرژی
128 نقش سیستم فتوولتاییک در کاهش انرژیهای ساختمان محمد لطيفي-  امیر اشکان آذری همایش داخلی معماری و انرژی
 

مقالات اساتيد و دانشجويان واحد در همايشهاي داخلی دیگر واحدها

رديف عنوان مقاله ارائه دهنده محل ارائه سال ارائه
1 تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین امیر عسکری نژاد همایش داخلی برنامه استراتژیک در آموزش عالی واحد خوراسگان 1387
 
تعداد بازديد : 11831
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 4
انتشار یافته : 2
محسن
|
1392/05/25 - 20:08
2
4
سلام و عرض ادب اين همه مقالات خوب و ارزنده پس چرا نميشه دانلودش كرد تا از مطالبش استفاده كرد
فاطمه حبیبیان نائینی
|
1392/04/24 - 23:29
4
5
با عرض ادب و احترام دستاورد های علمی ارزنده ی شما فرهیختگان مایه ی سربلندی و افتخار است. در صورت امکان دانلود مقالات ، فرصت استفاده و بهروری در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. با سپاس پاینده و بالنده باشید
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.